ثبت نام

استاد: دکتر فاطمه حجتی

دکتر فاطمه حجتی

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم تجربی

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم تجربی

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دوازدهم ریاضی فیزیک

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته ریاضی

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم تجربی

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم تجربی