ثبت نام

استاد: ندا بهرامي

ندا بهرامي

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

متوسطه اول => نهم متوسطه

متوسطه اول => هفتم متوسطه

ابتدایی => ششم ابتدایی

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دوازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه اول => هشتم متوسطه

دروس  برگزیده دانشگاهی => گروه ریاضی

متوسطه دوم => یازدهم علوم انسانی

متوسطه دوم => دهم علوم انسانی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم انسانی

دروس  برگزیده دانشگاهی => سایر

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم انسانی

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته ریاضی

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم تجربی