ثبت نام

استاد: علیرضا ریاحی

ریاحی

ابتدایی => اول ابتدایی

متوسطه اول => نهم متوسطه

ابتدایی => دوم ابتدایی

متوسطه اول => هشتم متوسطه

متوسطه اول => هفتم متوسطه

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دوازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دهم علوم انسانی

متوسطه دوم => یازدهم علوم انسانی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم انسانی

کنکور سراسری => دروس عمومی کنکور سراسری

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم انسانی

زبان های خارجی => زبان انگلیسی