ثبت نام

استاد: فاطمه سادات فاطمی نسب

فاطمه سادات فاطمی نسب
نمایش اطلاعات تماس استاد برگزیده

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دوازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

متوسطه اول => هشتم متوسطه

متوسطه اول => نهم متوسطه

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم تجربی

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته ریاضی

دروس  برگزیده دانشگاهی => گروه  شیمی

دروس  برگزیده دانشگاهی => گروه  شیمی

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم تجربی

متوسطه اول => هفتم متوسطه