ثبت نام

استاد: فاطمه پوربهرام

نمایش اطلاعات تماس استاد برگزیده

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های طراحی و گرافیکی

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های طراحی و گرافیکی

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های طراحی و گرافیکی

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های طراحی و گرافیکی

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های طراحی و گرافیکی

ابتدایی => دوم ابتدایی

ابتدایی => سوم ابتدایی

ابتدایی => چهارم ابتدایی

ابتدایی => پنجم ابتدایی

ابتدایی => ششم ابتدایی

متوسطه اول => هفتم متوسطه

متوسطه اول => هشتم متوسطه

متوسطه اول => نهم متوسطه